Fizyka 2. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia

Fizyka 2. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia

Podstawa programowa

Wbrew obiegowej opinii w szkołach branżowych, które po reformie edukacyjnym z 2017 roku zastąpiły zasadnicze szkoły zawodowe, wykładane są nie tylko przedmioty przygotowujące do wykonywania określonej profesji. Zadaniem szkoły branżowej I stopnia jest także zapoznanie ucznia z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi różnych dziedzin nauki, wśród których mieszczą się nauki przyrodnicze, nauki społeczne czy humanistyczne. Takie ukształtowanie procesu edukacyjnego stanowi bezpośrednią konsekwencję tego, że edukacja powinna być procesem, który kontynuuje się na kolejnych jej etapach. W szkole branżowej wykładana jest m.in. fizyka. Pomoce naukowe, których używają uczniowie tego rodzaju szkół, różnią się jednak od publikacji wykorzystywanych w liceach czy technikach. Większość nauczycieli proponuje swoim uczniom pozycję pt. Fizyka 2. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia z www.taniaksiazka.pl, ponieważ jest on w pełni zgodny z podstawą programową i dobrze tłumaczy wiele skomplikowanych zagadnień. Należy pamiętać o tym, że fizyka nie jest nauką tylko teoretyczną, a wręcz przeciwnie – ma wiele zastosowań w praktyce. Z tego powodu tak ważne jest, by tę naukę dobrze opanowali młodzi ludzie planujący w przyszłości wykonywać zawód chociażby elektryka czy elektrotechnika.

Spis treści

Fizyka 2. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia w znacznej mierze skupia się na ćwiczeniu wykorzystywania różnych wielkości fizycznych i rozwiązywania zadań z ich użyciem. Publikacja zachęca także do samodzielnej realizacji różnorodnych projektów, a także do przeprowadzania doświadczeń i wyciągania na ich podstawie wniosków. Wśród tematów, które zostały poruszone w publikacji, można wymienić na przykład:

grawitację i elementy astronomii – uczeń powinien potrafić wyjaśnić m.in. na czym polega ruch jednostajny po okręgu, co wchodzi w skład ziemskiej Galaktyki oraz jakie inne ciała niebieskie się w niej znajdują

fizykę atomową – tematy z tego rozdziału służą wyjaśnieniu pojęcia fotonu, światła czy linii widmowych

fizykę jądrową – uczniowie z tych lekcji dowiedzą się, czym jest i z czego składa się pierwiastek, a także poznają różne rodzaje energii i reakcji jądrowych.

Efektywne nauczanie

Ankiety przeprowadzone wśród uczniów i nauczycieli szkół branżowych I stopnia pokazują, że pozycja Fizyka 2. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia to pozycja, która w znacznej mierze ułatwia naukę. Jasny, prosty język, liczne przykłady i odwołania do życia codziennego, a także ilustracje i wykresy ułatwiają zrozumienie tematów, co na pewno przyspiesza proces zapamiętywania.

Edukacja od pressfoto - pl.freepik.com